Trung tâm đánh giá nhân sự (Assessment Center)

ASSESSMENT CENTER

Trung tâm đánh giá của AITC cung cấp các đánh giá nhân sự dựa trên hành vi, giúp doanh nghiệp có các bằng chứng khoa học, định lượng và đáng tin cậy để lập kế hoạch, ra quyết định tốt trong tuyển dụng, cải thiện chất lượng nhân lực, tăng hiệu quả làm việc của cá nhân và nhóm, phát triển năng lực lãnh đạo và đội ngũ kế cận của công ty.

Dịch vụ đánh giá nhân sự giúp các công ty tuyển đúng người, sử dụng nhân sự đúng việc, đào tạo và phát triển năng lực nhân viên đúng cách nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc.

Các bài viết khác

1
Chat với chúng tôi