Thay đổi hành vi trong quản lý và lãnh đạo

Đây là một chương trình đào tạo đặc biệt về Thay đổi hành vi để quản lý và lãnh đạo hiệu quả hơn. Chương trình được thiết kế và biên soạn trên học thuyết về hành vi của William Marston - một học thuyết được áp dụng rộng rãi trên thế giới trong lĩnh vực quản trị nhân sự

Mục tiêu chương trình:  
- Nhận thức về  tầm quan trọng của hành vi
- Hiểu đựơc các hành vi khác nhau của con người 
- Nhận biết được phong cách lãnh đạo phù hợp
- Giao quyền cho cấp dưới một cách thích hợp
- Ứng dụng hành vi trong giao tiếp, đàm phán, quản lý nhân sự
- Thay đổi tư duy lãnh đạo và quản lý để nâng cao hiệu quả công việc.

Nội dung khóa học: 
- Phần 1:  Nhận thức về Tầm quan trọng của hành vi
- Phần 2:  Học thuyết về Hành vi con người (DISC)
- Phần 3:  Các phong cách lãnh đạo 
- Phần 4: Thay đổi hành vi trong Quản lý và lãnh đạo
- Ứng dụng hành vi trong giao tiếp
- Ứng dụng hành vi trong đàm phán, thuyết phục
- Ứng dụng hành vi trong bố trí công việc
- Ứng dụng hành vi trong uỷ thác công việc
- Ứng dụng hành vi trong động viên khuyến khích
- Ứng dụng hành vi trong xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
- Ứng dụng hành vi trong quản lý nhân sự
- Ứng dụng hành vi trong lãnh đạo 

 

1
Chat với chúng tôi