Quản trị nhân sự cơ bản

Khóa học được thiết kế dành riêng cho những người muốn trở thành cán bộ nhân sự chuyên nghiệp. Khóa học cung cấp các kiến thức nền tảng về quản trị nhân sự, giúp các học viên hiểu rõ về nghề nhân sự và thực hành các kỹ năng quản trị nhân sự

1. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
- Khái quát về nghề nhân sự
- Những thách thức trong quản lý
nhân sự
- Vai trò của quản lý nhân sự
- Tại sao quản lý nhân sự lại quan
trọng đối với tổ chức?

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ & LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
- Các chức năng của bộ phận quản lý
nhân sự
- Cơ cấu tổ chức của bộ phận quản lý
nhân sự
- Cơ chế hoạt động của bộ phận quản
lý nhân sự
- Hoạch định nguồn nhân lực
- Dự báo nguồn nhân lực
- Quyết định nhu cầu về nhân sự
- Quyết định nguồn cung cấp nhân sự
- Xác định mục tiêu & hoạch định chiến lược

3. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
- Tại sao phải phân tích công việc?
- Phân tích công việc
- Thiết kế công việc cho các
phòng ban
- Thiết kế bản mô tả công việc

4. TUYỂN DỤNG
- Quy trình tuyển dụng nhân sự
- Lập tiêu chí tuyển dụng
- Kỹ năng và bí quyết phỏng vấn
- Các công cụ phỏng vấn
- Thương lượng lương / chế độ thù lao

5. ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC
- Đào tạo và Phát triển
nguồn nhân lực
- Phân tích nhu cầu đào tạo
- Hình thức và phương pháp
đào tạo
- Đánh giá đào tạo
- Chương trình phát triển
nghề nghiệp
- Xây dựng và phát triển đội ngũ kế cận.

6. ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN
- Xây dựng hệ thống đánh giá nhân
viên
- Chỉ số đánh giá thực hiện (KPI)
- Các biểu mẫu đánh giá nhân viên
- Quy trình đánh giá nhân viên
- Phương pháp đánh giá nhân viên
- Những thách thức trong công tác
đánh giá nhân viên

7. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
- Các quyền lợi của nhân viên
- Lương và các chính sách đãi ngộ
(vật chất & phi vật chất)
- Thiết lập hệ thống thù lao và thưởng.
- Cơ hội thăng tiến.

8. QUAN HỆ LAO ĐỘNG
- Luật lao động & các quy
định sử dụng lao động
- Hợp đồng lao động
- Khen thưởng & kỷ luật lao
động
- Quy trình khen thưởng và
kỷ luật
- Giải quyết tranh chấp lao động.

9. BÍ QUYẾT GIỮ NHÂN TÀI
- Bí quyết hiểu người & nghệ thuật
dùng người
- Nghệ thuật động viên & khuyến
khích nhân viên;
- Tạo niềm tin để nhân viên gắn bó
lâu dài với công ty
- Phương pháp sử dụng nguồn
nhân lực đúng người, đúng việc,
đúng cách để tối ưu hoá hiệu quả đầu tư và nhân sự

10. VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
- Cơ cấu hình thành văn hóa doanh
nghiệp
- Quy trình xây dựng và phát triển
văn hóa doanh nghiệp
- Xây dựng mối quan hệ nội bộ của
doanh nghiệp
- Xây dựng hình ảnh của doanh
nghiệp với bên ngoài.
- Kế hoạch triển khai xây dựng văn
hóa doanh nghiệp
- Tạo môi trường thuận lợi để thực
hiện văn hóa doanh nghiệp
- Vai trò của giám đốc nhân sự
trong xây dựng văn hoá doanh
nghiệp.

11. QUẢN LÝ NHÂN SỰ
THÔNG QUA HÀNH VI
- Học thuyết về hành vi
con người tại nơi làm
việc
- Phân tích hành vi cá
nhân
- Bố trí công việc phù
hợp với hành vi cá nhân
- Sử dụng báo cáo đánh
giá hành vi trong quản lý
nhân sự
- Thay đổi hành vi để
quản lý nhân sự hiệu quả

12. PHÁT HUY TỐI ĐA HIỆU QUẢ CỦA NHÂN VIÊN
- Ứng dụng hành vi trong giao tiếp
- Ứng dụng hành vi trong bố trí công việc
- Ứng dụng hành vi trong động viên nhân viên
- Ứng dụng hành vi trong thuyết phục, đàm phán
- Ứng dụng hành vi trong xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
- Ứng dụng hành vi trong quản lý và lãnh đạo

1
Chat với chúng tôi