Kỹ năng quản lý thời gian

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những kỹ năng và công cụ để sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn góp phần nâng cao hiệu suất lao động

MỤC TIÊU KHÓA HỌC 
. Vào cuối khóa học, học viên được mong đợi sẽ có thể: 
- Thiết lập mục tiêu cho công việc và những mục tiêu ngoài công việc; 
- Chuyển những mục tiêu dài hạn thành hành động trong tháng, tuần và ngày; 
- Lập thứ tự ưu tiên và thời gian biểu cho các họat động hàng ngày bằng cách kết hợp các công cụ như sổ nhật ký, các ghi chú và sắp xếp bàn làm việc hợp lý; 
- Ủy thác công việc cho người khác một cách hiệu quả; 
- Tổ chức và sắp xếp công việc cá nhân hợp lý.
 
CẤU TRÚC KHÓA HỌC
Khóa học bao gồm 5 phần, được giảng dạy trong 1 ngày. Phương pháp giảng dạy bao gồm nghiên cứu tình huống, đọc tài liệu, thảo luận nhóm, diễn vai, trình bày và thực hành. Việc đánh giá và phản hồi các kỹ năng cần thiết sẽ áp dụng qua các quan sát phản hồi của giảng viên và các học viên khác trong suốt chương trình. 

NỘI DUNG KHÓA HỌC 
Phần 1: Chúng ta sử dụng thời gian như thế nào?
- Hoạt động: Sử dụng 24 giờ trong ngày 
- Nhận dạng các yếu tố gây lãng phí thời gian (time waster) 
- Sổ nhật trình 

Phần 2: Thiết lập mục tiêu.
- Mục tiêu SMART 
- Mục tiêu cá nhân và công việc 
- Chương trình hành động 

Phần 3: Hoạch định và sắp xếp thứ tự ưu tiên 
- Phân biệt mức độ quan trọng, mức độ ưu tiên của công việc 
- Bài tập tình huống: Thời gian biểu làm việc của Xuân 

Phần 4: Ủy thác công việc.
- Ủy thác là gì? Những điều cần xem xét trước khi ủy thác công việc 
- Xác định người phù hợp nhất cho công việc 
- Qui trình ủy thác công việc 
- Liệu có thể ủy thác công việc cho cấp trên? 
- Bài tập ủy thác công việc 

Phần 5: Tổ chức và sắp xếp cá nhân. 
- Sắp xếp bàn làm việc và giấy tờ
- Xử lý các cuộc gọi điện thoại 
- Tổ chức hệ thống email 
- Xử lý việc đọc văn bản 
- Các hỗ trợ cá nhân 
- Giải quyết các chần chừ

 

1
Chat với chúng tôi