Kỹ năng giao tiếp

Khóa học kỹ năng giao tiếp nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để xây dựng và duy trì và phát triển mối quan hệ tại nơi làm việc thông qua hoạt động giao tiếp hàng ngày.

MỤC TIÊU 
Vào cuối khóa học, học viên được mong đợi lãnh hội được các khả năng sau: 
- Xác định các chuẩn mực và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp hiệu quả và không hiệu quả
- Giao tiếp hiệu quả hơn tại nơi làm việc 
- Hình thành và duy trì lòng tự tin và mối quan hệ tốt đẹp 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO: 
Khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp bao gồm 6 đề tài được truyền đạt trong 2 ngày. Trong khóa học giảng viên sẽ áp dụng các phương pháp thuyết giảng, trắc nghiệm, thảo luận nhóm, phát triển ý tưởng, trò chơi nhằm giúp học viên học tập tích cực, dễ tiếp thu bài học hơn. 

1. Giới thiệu về giao tiếp 
- Trắc nghiệm hiểu biết của học viên về thông tin cơ bản của doanh nghiệp (nếu có yêu cầu)
- Phát triển ý tưởng về cấu trúc và hoạt động chức năng của công ty (nếu có yêu cầu)
- So sánh giao tiếp 2 chiều và giao tiếp 1 chiều
- Xác định các rào cản trong quá trình giao tiếp hiệu quả

2. Ngôn ngữ hình thể
- 7 yếu tố của ngôn ngữ hình thể
- Làm chủ ngôn ngữ hình thể của bạn
- Kết hợp ngôn ngữ hình tể với ngôn ngữ có lời

3. Kỹ năng lắng nghe và kỹthuật đặt câu hỏi 
- 4 yếu tố của kỹ năng lắng nghe – Lắng nghe tích cực
- Những trở ngại trong quá trình lắng nghe
- Đặt câu hỏi đúng

4. Nhân cách của bạn trong quan hệ và tính kiên định 
- Trắc nghiệm nhân cách của bạn
- Làm cách nào để kiên định nhằm đạt được giải pháp 2 bên cùng có lợi
- Thực hiện tính kiên định

5. Thái độ tích cực. Lòng tự tin. Tự biểu lộ: Cửa sổ Johari  
- Xác định điểm mạnh của bạn 
- Trình bày quan điểm bằng sự tự tin 
- Hình thành mối quan hệ tốt đẹp thông qua hoạt động tự biểu lộ
- 4 yếu tố của hoạt động tự biểu lộ

6. Chỉ số cảm xúc và chỉ số thông minh 
- Trắc nghiệm chỉ số cảm xúc 
- Làm thế nào để xây dựng chỉ số cảm xúc tốt 

 

1
Chat với chúng tôi