Kỹ năng đàm phán

Khóa học được giảng dạy trong 2 ngày. Phương pháp giảng dạy bao gồm nghiên cứu tình huống, đọc tài liệu, thảo luận nhóm, diễn vai, trình bày và thực hành. Phần lớn thời gian trong khóa học là các bài tập thương lượng các tình huống công việc của doanh nghiệp.  

MỤC TIÊU BÀI HỌC 
Vào cuối bài học, học viên có thể: 
- Hiểu và vận dụng tinh thần Win – Win trong thương lượng 
- Xây dựng kế họach thương lượng 
- Sử dụng các kỹ thuật và chiến thuật trong thương lượng 
- Tự tin trong quá trình thương lượng 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
- Giới thiệu về thương lượng 
- 4 giai đoạn của thương lượng 
+ Giai đoạn chuẩn bị
+ Giai đoạn mở đầu 
+ Giai đoạn mặc cả
+ Giai đoạn kết thúc
- Các bài thực tập 

 

1
Chat với chúng tôi