Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để phục vụ khách hàng trong một môi trường chuyên nghiệp.        

MỤC TIÊU
Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi sẽ có thể: 
- Ý thức tầm quan trọng của khách hàng và công tác phục vụ khách hàng  
- Xây dựng thái độ tích cực trong việc phục vụ. 
- Xây dựng các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong khi tiếp xúc với khách hàng.
- Xây dựng các lợi ích của sản phẩm để thuyết phục khách hàng. 
- Xử lý được các phản bác của khách hàng.

CẤU TRÚC KHÓA HỌC
Khóa học bao gồm 4 module được thực hiện trong vòng 2 ngày. Phương pháp hướng dẫn bao gồm nghiên cứu, đọc tài liệu, diễn vai và trò chơi với nội dung liên quan đến công việc phục vụ khách hàng của doanh nghiệp. 

1. GiỚI THIỆU VỀ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
- Xác định khách hàng và tầm quan trọng của khách hàng 
- Xác định ý nghĩa của việc phục vụ khách hàng 
- Xác định đặc tính, vai trò của người phục vụ và các bước phục vụ khách hàng thành công

2. THÁI ĐỘ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG & KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN
- Tìm hiểu về thái độ tích cực của nhân viên làm công tác giao dịch 
- Xác định được thái độ tích cực để thành công khi làm việc với khách hàng 
- Kỹ năng lắng nghe
- Phân biệt phong cách bán hàng cổ điển và tư vấn

3. GiỚI THIỆU VỀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG
- Chân Dung Người Bán Hàng Thành Công 
- Các tính cách khác nhau của khách hàng 
- Thuyết phục khách hàng bằng câu lợi ích 
- Kỹ thuật đặt câu hỏi

4. ĐÁP ỨNG NHU CẦU & GIẢI QUYẾT THAN PHIỀN CỦA KHÁCH HÀNG
- Xác định đặc tính và lợi ích của sản phẩm và dịch vụ
- Xác định và thực hành các hành vi, thái độ thích hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng 
- Bảo đảm khách hàng quay trở lại qua việc giải quyết hiệu quả những than phiền của khách hàng

 

1
Chat với chúng tôi