Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để bán hàng thành công trong một môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh.    

MỤC TIÊU
Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi sẽ có thể: 
- Thiết lập mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả
- Xác định được các khái niệm và tiến trình cơ bản của bán hàng chuyên nghiệp 
- Xác định tiêu chuẩn của các bước bán hàng và đặc tính của một người bán hàng thành công 
- Thăm dò và xác định khách hàng tiềm năng và nhu cầu của họ; 
- Trình bày lợi ích sản phẩm/dịch vụ
- Xử lý phản đối của khách hàng và kết thúc việc bán hàng 
- Thực hiện 7 bước bán hàng  

CẤU TRÚC KHÓA HỌC
Khóa học bao gồm 5 module được thực hiện trong vòng 3 ngày. Phương pháp hướng dẫn bao gồm nghiên cứu, đọc tài liệu, diễn vai với nội dung liên quan đến công việc bán hàng của doanh nghiệp. 

1. Giới thiệu bán hàng 
- Đặc tính của người bán hàng thành công 
- Tính cách khách hàng, động cơ mua hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng 
- Phân biệt bán hàng cổ điển và tư vấn bán hàng 
- Tiêu chuẩn của kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 
- Nhu cầu của khách hàng và công ty 

2. Lập mục tiêu bán hàng & Quản lý công việc và thời gian
- Định hướng công việc theo thời gian 
- Mục đích và mục tiêu 
- Mục tiêu SMART 
- Các bước hành động 
- Thứ tự ưu tiên của các loại công việc

3. Các kỹ thuật bán hàng
- Hệ thống bảy bước bán hàng 
- Đặc tính và lợi ích sản phẩm 
- Câu lợi ích 
- Thăm dò 
- Xử lý phản đối 
- Kết thúc bán hàng 
- Theo dõi

4. Chuẩn bị bán hàng
- Lên các cuộc hẹn với khách hàng 
- Kế hoạch bán hàng 
- Các phương tiện hỗ trợ bán hàng 
- Chuẩn bị thực tập bán hàng 

5. Thực tập bán hàng.
- Bán hàng qua điện thọai 
- Bán hàng trực tiếp 
- Ứng dụng các bước và các kỹ thuật bán hàng chuyên nghiệp 
- Đánh giá và phản hồi thực hành 
- Áp dụng tại nơi làm việc 
- Kế hoạch hành động cá nhân 

1
Chat với chúng tôi