Chương trình Balanced scorecard (BSC)

The Balanced Scorecard (BSC) là hệ thống quản lý và đo lường cho phép doanh nghiệp chỉ rõ tầm nhìn, chiến lược và áp dụng vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Nếu BSC được triển khai tốt thì nó sẽ trở thành kế hoạch chiến lược, biến bài tập lý thuyết thành sức mạnh trung tâm của doanh nghiệp. 

MỤC TIÊU
- Hiểu mục tiêu của BSC và so sánh BSC với hệ thống quản lý và đo lường truyền thống/ cổ điển.
- Nắm bắt được các vấn đề cơ bản của BSC.
- Thiết lập và ứng dụng BSC trong tổ chức/ doanh nghiệp.
- Làm thế nào để kết hợp BSC với những kỹ thuật, công cụ quản lý hiện đại khác. 
- Các giai đoạn tiến hành BSC. 

ĐỐI TƯỢNG
- Tất cả các cán bộ làm công tác quản lý
- Các giám đốc điều hành và quản lý
- Các cán bộ làm công tác hoạch định chiến lược
- Những người yêu thích công việc hoạch định và có nhiệm vụ liên quan đến hoạch định chiến lược

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1. Giới thiệu

- Tại sao phải làm BSC? Tầm quan trọng của BSC?
- BSC và góc nhìn triết lý
- Định nghĩa Balance 
- Định nghĩa Scorecard 

2. Các điều kiện tiên quyết của BSC

- Nền tảng của Scorecard
- BSC – Thước đo tích hợp cho hoạch định chiến lược 
- Thành lập các nhóm
- Nhóm quản trị 
- Nhóm thực hiện
- Trưởng nhóm thực hiện/ Quản đốc dự án
- Người tạo điều kiện 

3. Cấu trúc của BSC

- Lập biểu đồ chỉ dẫn cho chiến lược
- Thiết lập/ đánh giá các khẩu hiệu tầm nhìn, sứ mệnh 
- Làm rõ mục tiêu của chiến lược – Phương pháp lập kế hoạch Hoshin
- Phát các dữ liệu chiến lược quan trọng

4. Đo lường chiến lược kinh doanh

Viễn cảnh tài chính
- Quản lý rủi ro
- Các đề tài chiến lược – Sự phát triển và phù hợp của lợi tức; Giảm chi phí/ Cải thiện năng suất; và tận dụng của cải/ chiến lược đầu tư. 

Viễn cảnh khách hàng
- Nhóm khách hàng trọng yếu – thị phần; Sự sở hữu khách hàng; thu nhận từ khách hàng; Sự thỏa mãn của khách hàng; Lợi nhuận của khách hàng. 
- Viễn cảnh quá trình kinh doanh nội bộ 
- Chuỗi đánh giá quá trình – động lực, quá trình hoạt động; và dịch vụ sau bán hàng/ kinh doanh

Rèn luyện kỹ năng và phát triển 
- Đo lường khả năng của người lao động – sự thỏa mãn của người lao động, Sự sở hữu của người lao động, quyền lợi của người lao động
- Đào tạo lực lượng lao động
- Những khả năng thông tin 
- Đo lường sự phù hợp của cá nhân và tổ chức 
- Kết nỗi các thước đo BSC với chiến lược.

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG
- Ví dụ điển hình của scorecards
- Bài tập

5. Xây dựng Scorecard
- Đạt được sự thống nhất chiến lược: Từ đỉnh xuống đáy
- Mục đích, nguồn hỗ trợ, sáng kiến và ngân sách 
- Thông tin phản hồi và quá trình nghiên cứu chiến lược

6. Triển khai chương trình BSC
- CHIẾN LƯỢC 1 – Các tổng hợp mẫu – đặt cam kết với tầm nhìn và các chiến lược. Xác định chiến lược với các chỉ số năng suất quan trọng
- CHIẾN LƯỢC 2 – Xây dựng một hệ thống quản lý tích hợp
+ Hệ thống chiến lược và cập nhật các kết quả của chiến lược 
+ Kết hợp mục tiêu cá nhân và khen thưởng
+ Kết hợp kế hoạch, nguồn hỗ trợ và ngân sách hàng năm
+ Nghiên cứu chiến lược và thông tin phản hồi

 

1
Chat với chúng tôi